Türkmenbaşy Halkara deňiz porty söwda hereketinde Sues kanalyndan has bähbitli

hope-Blog
Täzelikler - 2022-12-18

Başlangyjy Hytaýa degişli bolan «Bir guşak, bir ýol» taslamasynyň çäklerindäki Orta ulag geçelgesinden onuň ugrundaky beýleki döwletler hem peýdalanýarlar. Türkmenistan bolsa-da hemişe-de bu ýoluň möhüm bölegine öwrülýär

Ýakynda Özbegistan Orta ulag geçelgesi (Hazar deňziniň üsti bilen halkara ulag ugry) arkaly Ýewropa ilkinji ýükli konteýnerlerini ugratdy. 

«16-njy dekabrda bloklanan ilkinji konteýner otlusy Almalyk magdan we metallurgiýa zawodyndan Burgas (Bolgariýa) portuna ugradyldy. Bu ýük otlusy 46 wagondan we her birine mis konsentraty ýüklenene 20 futluk konteýnerleriň 91-sinden Konteýner otlusy Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Bolgarianyň üsti bilen Ýewropa döwletlerine aralaşar» diýip, Özbegistan Respublikasynyň ulgamynyň wekilleri habar berýärler.

Ýylyň başyndan bäri bu geçelge arkaly hereket edýän ulaglaryň mukdary ep-esli artdy. Azerbaýjan demir ýollarynyň habaryna görä, 2022-nji ýylyň ýanwar ― mart aýlarynda 266,3 müň tonna ýük daşaldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 123 göterim köpdür.

Täze mümkinçilikler Hytaýy hem içgin gyzyklandyrýar, sebäbi bu geçelgäniň kömegi bilen harytlar Sues kanalyna garanyňda has amatly we gysga ýol arkaly barmaly ýerine eltilýär. Eger Hytaý diňe deňiz ýoly bilen Ýewropa bazaryna haryt aşyrjak bolsa, munuň üçin 30 ― 40 gün sarp etmeli bolýar. Orta geçelge üçin bolsa bary-ýogy 15 ― 25 sarp edilýär.

Soňky Täzelikler