HHR Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana ulagyň düzüm böleklerini ugratdy

hope-Blog
Täzelikler - 2022-09-08

Gazagystan demir ýollary gullugynyň (KTZ) habar berşi ýaly, Hytaýda öndürilen ulagyň düzüm bölekleri Gazagystan — Türkmenistan — Eýran halkara demir ýol geçelgesi boýunça Eýrana ugradyldy.

Hytaýyň demirgazyk-gündogar çäginde ýerleşýän Jingan demir ýol menzilinden (Dalýan şäheri) 50 sany kyrk futluk konteýnerli otly düzümi awtoulag düzüm bölekleri ýüklenip, Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ulag geçelgesi boýunça ugradyldy.

Konteýner ýükleri Gazagystanyň Altyn köl hem-de Bolaşak serhet geçelgelerinden geçip, türkmen-eýran serhedindäki Inçeburun portuna, ondan soňra bolsa ahyrky netijede Eýran Yslam Respublikasynyň Jolfa stansiýasyna çenli baryp ýeter.

«Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýol gatnaw ugry ýükleri deňiz üsti bilen daşamakdan has ýakyn hem-de tiz bolýar. Ýükleri eltmegiň möhleti iki esse diýen ýaly gysgaldy. Gatnaw ugrunda ýükleriň kadaly daşalmagy olaryň ygtybarly ýetirilmegini kepillendirýär» – diýip, KTZ belläp geçýär.

Soňky Täzelikler